» Entitat d’Inspecció

ENTITAT D’INSPECCIÓ / LABORATORI D’ASSAIG

Amb la nostra dilatada experiència en el sector i empesos per l’afany de sempre estar al capdavant en oferir les màximes garanties del nostre treball, l’any 2004 es creà, participada per Acústica Industrial i els seus fundadors, l’Entitat d’Inspecció AVALUA. Aquesta Entitat compleix i garanteix, mitjançant auditories continuades, els requisits d’independència i imparcialitat respecte a l’empresa matriu.

Avalua

AVALUA té per objecte la realització de tot tipus d’avaluacions sonomètriques i vibratòries, mitjançant mètodes i assajos normalitzats i establerts normativament, en l’exercici de l’activitat inspectora. Amb un reconeixement i acreditació que ve atorgat i emparat per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), essent una de las poques existents amb la màxima acreditació a nivell estatal i la primera a nivell insular.

AVALUA té implantat un Sistema de Qualitat conforme a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004 “Criteris generals per al funcionament de diferents tipus d’organismes que realitzen la inspecció”, així com també la UNE –EN ISO/IEC 17025: 2005 “Criteris generals per a l’acreditació dels laboratoris d’assaig i calibratge”.

Aquest Sistema de Qualitat intern és auditat i avaluat periòdicament per l’Òrgan suprem de reconeixement de competència, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) que va atorgar a AVALUA el segell acreditatiu d’inspecció nº 149/EI 237 , vigent fins l’abril del 2011 que passa a esser Laboratori d’assaigs nº 887/LE1774, al haver unificat ENAC l’esquema d’acreditació de entitats i laboratoris.

Aquesta acreditació suposa:

Tots els drets reservats © Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals
Diseño web - MONOK