» Camps d'actuació. Servei ofert » Acústica ambiental

Acústica ambiental

El dia 25 de juny de 2002 es va aprovar la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre l’avaluació i la gestió del renou ambiental. Aquesta directiva té per objecte establir un enfocament comú destinat a evitar, prevenir o reduir amb caràcter prioritari els efectes nocius, incloent les molèsties, de l’exposició al soroll ambiental. Així doncs, arrel de l’aprovació d’aquesta directiva es desplega progressivament tota una sèrie de legislació que obliga als titulars de les fonts sonores ( ja sigui administració, empreses, ciutadans) a controlar i reduir la contaminació acústica.

Així mateix, aquest desplegament de legislació estableix unes bases que permetran elaborar mesures per a reduir els sorolls emesos per les principals fonts, en particular vehicles i infraestructures de ferrocarril i carretera, aeronaus, equipament industrial i d’ús a l’aire lliure i màquines mòbils. Establint com a principal eina de treball els mapes estratègics de soroll.

Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals compta amb tota les eines necessàries per poder abordar qualsevol actuació .

MAPES DE SOROLL

El mapa de renou és l’eina indispensable per a prendre coneixement acústic del territori. Cartografiar-lo acústicament, permet diagnosticar sonorament una aglomeració poblacional, establint els indicadors necessaris per a valorar la qualitat ambiental a la que està exposada la població.

Permet posar a disposició dels ciutadans la informació sobre el soroll ambiental i els seus efectes. És un instrument indispensable per al planejament urbà, avaluant les decisions urbanístiques i d’activitats econòmiques amb criteris acústics, facilitant la introducció de polítiques de sostenibilitat, així com per a elaborar plans d’acció i mesures correctores per assolir els objectius de qualitat acústica, normativament establerts.

PROJECTES D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

L’Avaluació del Impacte Ambiental de Contaminació Acústica, té com a finalitat la Prevenció i Correcció de la Contaminació Acústica. Aquesta finalitat es pot desglossar en dos grans blocs:

Acció Preventiva: La planificació territorial i planejament, que sempre han de tenir en compte els objectius de qualitat acústica. Una intervenció administrativa, que asseguri la adopció de mesures adequades de prevenció contra la contaminació acústica. Autocontrol de les emissions acústiques La prohibició, de concedir llicències de construcció d’edificacions destinades a habitatges, usos hospitalaris, educatius o culturals si els índexs d’immissió incompleixen els objectius de qualitat acústica, poden haver-hi excepcions si s’adopten plans d’acció.

Acció Correctora: Destinada a las zones on els objectius de qualitat acústica s’incompleixen, per les quals s’ha d’elaborar uns plans zonals per a la millora acústica del medi ambient. Fixar accions prioritàries per a la correcció acústica. Preveure l’augment de contaminació acústica.

L’activitat d’Acústica Industrial en aquesta àrea, es d’activitat constant, donant resposta a les peticions realitzades principalment per l’Administració Pública.

Tots els drets reservats © Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals
Diseño web - MONOK