Empresa

Som l'empresa d'enginyeria acústica pionera a les Illes Balears.

La nostra dilatada experiència en permanent evolució d’innovació, garantia contrastada a través de la fidelització dels nostres clients.

Acústica Industrial de Tecnologies Mediambientals SL, o simplement anomenada com a marca Acústica Industrial, es creà l’any 1998 fruit del treball d’anys d’investigació i exercici lliure d’enginyeria en el camp de l’acústica per part del seu fundador, Bartomeu Rosselló i Boeres, des de llavors CEO&Founder.

Bartomeu Rosselló i Boeres

CEO & FOUNDER

Dret al Silenci: El silenci i el confort acústic són uns dels nostres béns més preuats, fonamentals per a la nostra salut i desenvolupament. No obstant això, ens cal intercomunicar-nos i ho fem essencialment a través del so. La seva naturalesa, forma i incidència són determinants per a la comunicació. En aquest sentit, incorporem tota la nostra part de valoració subjectiva en aquest procés de comunicació i interrelació social. Com a societat ens hem atorgat unes reglamentacions i normatives per garantir la cohabitació correcta d’usos i una convivència harmònica. El seu objectiu ha estat establir uns procediments d’avaluació que garanteixin l’objectivitat: els resultats han de ser quantificables i els sistemes i els processos comuns.

Els ciutadans tenen tot el dret al descans, a un ambient sonor saludable. Així com les activitats i les infraestructures tenen tot el dret a funcionar sempre que respectin els valors d’immissió sonora normativament establerts. Aquesta és la màxima que ha de regir en les nostres relacions per a la convivència. Per assolir aquests objectius, és indispensable que tots apliquem les eines d’avaluació i gestió de manera precisa, idèntica i sense interpretacions que la desvirtuïn, ja que, si no és així, tot el conjunt de la societat en pot sortir perdent.

QUI SOM?

24 anys (1998 – 2022) de recorregut ininterromput, marcat per la constància, la perseverança de treball en continua innovació. Treball intens, rigorós amb consecució i certificació d’objectius, és el que ens ha permès dia a dia guanyar credibilitat i solvència, atorgada per la fidelitat dels nostres clients.

Compta amb professionals altament qualificats, solvents i de dilatada experiència. Un gran equip humà, que representa un dels principals capitals de l’empresa. Tot això sumat a la sinergia d’actuació de col·laboradors tecnològics externs de primera línia.

Enginyeria acústica pionera a les Illes Balears, amb actuació estatal i internacional. Una gran experiència fou poder participar en tot el procés de gestació, redacció i desplegament, en l’àmbit estatal, autonòmic i municipal, del procés normatiu en matèria de gestió, control i regulació del renou, la qual cosa ens dota d’una ampla i transversal òptica. Tot un gran avantatge competitiu.

La nostra missió és la de donar resposta a les exigències del mercat i demandes de la societat, materialitzant els projectes amb un acurat disseny prescriptiu conceptual, correcta execució i resposta garantida i certificada.

Actuació en els diferents camps de l’acústica (arquitectònica i de recintes, d’aïllament de renou aeri o vibratori, de condicionament, etc.) aplicada i diversos sectors d’implantació (en edificació, d’oci, industrial, mediambiental, nàutic, etc.). Des de la més bàsica a la més singular. Sempre amb aportació del valor afegit diferenciador que caracteritza i conforma un projecte d’alt rendiment qualitatiu amb completa adequació normativa.

Sabem i som prou coneixedors que en el nostre àmbit, cada problemàtica d’afecció sonora, vibratòria o adequació de condicionament acústic presenta uns trets característics i particulars, que ens obliga a avaluar, diagnosticar, tractar de forma personalitzada i exclusiva a cada cas. Aquest esforç i atenció particularitzada és la clau per a la resolució de qualsevol afecció.

Per això en més de dues dècades d’activitat continuada, constant, perseverant i de constant innovació, el que ha acabat definint el nostre treball i recorregut ha estat l’escrupolós rigor d’acció, la total consecució dels objectius traçats amb garantia de certificació acreditada junt amb l’honestedat d’actuació avalada per a la confiança i delitat dels nostres clients.

Amb la filosofia i política de millora contínua, empesos per l’afany de sempre estar al capdavant en oferir les màximes garanties del nostre treball, amb la intenció de desvincular d’Acústica Indus- trial l’activitat inspectora d’avaluació sonomètrica amb assajos normalitzats, mitjançant un sistema de qualitat independent, acreditat i de reconeixement de màxima competència tècnica, el 23 d’abril de 2004 es creà l’entitat d’inspecció i laboratori d’assaig AVALUA.

Aquesta Entitat compleix i garanteix, mitjançant auditories continuades, els requisits d’independència i imparcialitat respecte a l’empresa matriu. Entenem a més, que no hi ha altra forma possible, amb rigor professional, d’operar. Tota avaluació ha de ser repetible i reproduïble, conseqüentment fàcilment comprovable. En matèria acústica, la simple percepció organolèptica permet que qualsevol profà en la matèria detecti si percep o no la immissió sonora (independentment de la seva quantificació envers els valors normatius). Inevitablement, és implícit la realització de qualsevol treball amb extrem rigor objectiu, imparcialitat i independència.

AVALUA té per objecte la realització de tot tipus d’avaluacions sonomètriques i vibratòries, mitjançant mètodes i assajos normalitzats, establerts normativament, en l’exercici de l’activitat inspectora. Amb un reconeixement i acreditació que ve atorgat i emparat per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), essent una de les poques existents amb la màxima acreditació en l’àmbit estatal i la primera en l’àmbit insular.

AVALUA té implantat un Sistema de Qualitat conforme a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004 “Criteris generals per al funcionament de diferents tipus d’organismes que realitzen la inspecció”, així com la UNE –EN ISO/IEC 17025: 2017 “Requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig i calibratge”.

Aquest Sistema de Qualitat intern és auditat i avaluat periòdicament per l’Òrgan suprem de reconeixement de competència, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) que va atorgar a AVALUA el segell acreditatiu d’inspecció núm. 149/EI 237, vigents l’abril del 2011 que passà a ser Laboratori d’assaigs núm. 887/ LE1774, a l’haver unificat ENAC l’esquema d’acreditació d’entitats i laboratoris.

Aquesta acreditació suposa:

Per a més informació www.avalua.eu i www.enac.es

i+d+i

El camp d’actuació que abasta aquesta empresa està en constant i rapida evolució. Això implica que en gran part dels casos que hem d’abordar, no tinguin una solució predeterminada, ni unes mesures correctores estandarditzades de viable aplicació. Per tant, estem obligats en tot moment, a innovar amb sistemes molt específics, desenvolupant noves aplicacions que serveixin per satisfer la demanada existent en el mercat. És per això que ens sentim orgullosos de poder afirmar que disposem de tantes solucions com actuacions hem realitzat, ja que perseguint l’excel·lència en el nostre funcionament, abordem cada cas de forma individual, aportant mesures correctores específiques per a cada un dels treballs requerits. Acústica Industrial, compta amb un departament d’enginyeria altament qualificat i de dilatada experiència, capaç d’abordar els nous reptes que es presenten cada dia, obtenint en qualsevol dels casos òptims resultats. Per tal de poder afrontar aquest nous reptes amb total garantia d’èxit, aquest departament disposa dels darrers avenços tant en l’àmbit d’instrumental de mesura, com a software informàtic de tractament, processament i càlcul de dades, existents en el mercat i els desenvolupats adhoc amb els nostres col·laboradors tecnològics, com és el cas del sistema de monitoratge en continu, per a la gestió, autocontrol i vigilància del renou, a través de la plataforma AVALUA- SiMSo.

Investigació i docència

Docència continuada, des de 1999, impartida al Màster de Qualitat i Gestió Empresarial del Medi ambient de la Càtedra Sa Nostra – UNESCO. Universitat de les Illes Balears

Cursos de formació específica en acústica per a professorat de Formació Professional per a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

Novembre 2021 formació teòrica-pràctica del Cos d’Inspecció Sonomètrica de la Policia Local de Marratxí.

Cursos especialitzats i Jornades Tècniques a Col·legis Professionals. Formació continua al Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Balears, del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de les Illes Balears, i del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Menorca

En el curs 2012, primera promoció, impartirem la formació específica en matèria d’anàlisi i avaluació de la contaminació acústica dins del marc formatiu del mòdul d’Expert Universitari en Canvi Climàtic, Contaminació Atmosfèrica i Renous inclòs en el Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental. Títol de postgrau de la UIB

Ponències a congressos: III Congrés d’Enginyeria i Cultura Catalana (Palma, 4,5 i 6 desembre 2008)

Participació d’Acústica Industrial / AVALUA al Acusti.cat Congrés d’Acústica de Catalunya, celebrat en 25 i 26 d’abril de 2018, com a ponents i directors de l’equip de treball en el projecte pilot: Sa Gerreria, respectar per a conviure. Transformació d’hàbits acústics

Projecte pilot de la Defensora de la Ciutadania de l’Ajuntament de Palma per a la millora qualitativa de les condicions acústiques amb l’objectiu de garantir la correcta convivència i cohabitació d’usos en el barri històric de Sa Gerreria, mitjançant una acurada diagnosi i monitoratge en continu, facilitant la democratització de la informació i permetent establir els mecanismes necessaris per a la transformació i integració social dels bons hàbits acústics. 

Participació activa en projectes de Recerca, d’Innovació i Des- envolupament, com el de la Càtedra ENDESA RED–UIB per al disseny de models predictius de manteniment mitjançant anàlisi vibratori en transformadors elèctrics de potència. O en àmbit propi de la nostra enginyeria, desenvolupant sistemes innovadors de mesurament per a resolució de casos de complexitat elevada. 

Considerem d’imperiosa necessitat la divulgació pedagògica, per això participem regularment en programes de televisió (TV Mallorca, IB3, TVE, 8TV) de caràcter tècnico–científic. Sóc tertulià habitual de ràdio (Cadena SER – Mallorca, ONA Mallorca) abordant aspectes de temàtica ambiental, així com també és habitual la participació en publicació d’articles especialitzats en la premsa escrita (Diari de Balears) i fòrums d’Internet especialitzats.

ACÚSTICA APLICADA AL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL I D’OCI

Les activitats industrials, comercials i d’oci, constitueixen un dels principals focus sonors generadors d’immissions acústiques. Però aquestes activitats, sobretot en la indústria del lleure, requereixen d’una perfecta adaptació acústica. D’un bon condicionament acústic i d’una bona sonorització que emfatitzi els seus atributs definidors. El seu funcionament y la maquinària emprada per aquestes activitats, generen les principals molèsties per renou i vibracions. En molts de casos, no és possible efectuar una regulació activa de les fonts sonores, havent de recórrer a mesures passives correctores d’actuació per a l’obtenció d’eficients resultats, en observança dels requisits legalment exigibles. El ventall de maquinaria existent en el món de la indústria es molt ampli. Per tant cada una d’ella precisarà d’una tractament particular, ja que intervenen diversos factors (condicionants funcionals de la maquinaria, ubicació, etc.) que dificulta el poder estandarditzar una solució. Per això des d’Acústica Industrial s’elaboren projectes que no només atenen a criteris acústics, sinó que també s’analitzen els condicionants funcionals, d’operativitat i de manteniment de les instal·lacions garantint en tot moment un òptim rendiment de la maquinaria i ús.

Conceptualització i creació dels atributs sonors dels espais. Branding sonor.

Per altre banda, sabem que l’èxit d’un tractament acústic no radica simplement en el disseny de mesures correctores, sinó que el procés d’execució es tan important com el del disseny. Per això contem amb un en equip treball executiu conformat per personal especialitzat que actua junt a una permanent supervisió facultativa i de control de qualitat, per a verificar que la implantació de mesures correctores i acabats finals s’han realitzat de forma eficaç i eficient en la obtenció de les òptimes condicions de confortabilitat i operativitat. Cada espai, recinte o activitat, requereix de la seva personalització per a diferenciar-se en el seu ús i en el mercat. És per això que a banda de l’aïllament i condicionament acústic necessari, cal una sonorització adequada a cada funcionalitat per a que el missatge o atribut sonor definidor proporcioni al usuari una gratificant experiència. Aquestes són les eines bàsiques per a generar una interacció comunicativa que vinculi emocionalment al usuari. Tenim el context, tenim les eines i instal·lacions que permetran vehicular el missatge, ara cal plantejar els atributs i els continguts que defineixin de forma totalment reconeixible i representativa l’activitat. Desenvolupem tot el cercle comunicatiu, fins arribar a l’últim servei que és la creació de la firma acústica de l’espai. La seva característica sonora definidora, el seu Branding Sonor, que és un pilar fonamental en la construcció integral de la imatge de marca, amb l’aportació de continguts específics de producció musical per a permetre dotar de la capacitat d’identificar i recordar les marques a través d’uns sons específics, d’uns estils, d’uns atributs diferenciadors. L’espai, les seves instal·lacions i el seu missatge d’interacció comunicativa per a generar l’experiència, única, especial i que permeti ser rememorada satisfactòriament

REFERÈNCIES

La nostra millor carta de presentació, els nostres clients. Ressenyem alguns d’ells condicionats pel limitat espai disponible. Tenint en compte també als que no hi figuren, amb tota la nostra consideració i estima.